Use code "HEALTH" for 10% off $25 orders

Immune System

Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $6.95
Yanourish Remedy (You Gui Wan)
Yanourish Remedy (You Gui Wan) $6.95
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $7.75
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片
Forsythia Fruit Extract Tablets (Lien Chiao Bai Du Tablets)連翘敗毒片 $7.75
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $7.50
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang)
Cordyceps Extract (Dong Chong Xia Cao Jiao Nang) $7.50
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $7.75
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片
Captidis Combination Extract (Huang Lian Shang Qing Pian) 黄連上清片 $7.75
Scutellariae Comlination Extract Tablets (Cheng Fei Yi Huo Pian)
Scutellariae Comlination Extract Tablets (Cheng Fei Yi Huo Pian) $7.75
Scutellariae Comlination Extract Tablets (Cheng Fei Yi Huo Pian)
Scutellariae Comlination Extract Tablets (Cheng Fei Yi Huo Pian) $7.75
Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets $7.75
Yin Qiao Tablets
Yin Qiao Tablets $7.75
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $7.75
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片
Cablin Patchouli Herb Extract Tablets (Huo Hsiang Cheng Chi Tablets) 藿香正气片 $7.75
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $4.95
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea)
Scleromitrion Diffusum Extract Tea (Bai Hua She She Cao Jing Tea) $4.95
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $4.50
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea)
Isatis Tinctoria Root Extract Tea (FuFang BanLanGen KeLi Tea) $4.50
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan)
Ginseng Extract Pill (Ren Shen Zai Zao Wan) $24.99
Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $6.95
Body Cleanser (Shang Qin Wan)
Body Cleanser (Shang Qin Wan) $6.95